Regulamin sklepu internetowego imicare.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu działającego pod adresem: imicare.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  1. „Sprzedawca” – Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o., ul. Zabłocie 25 lok. 4, 30-701, Kraków, NIP 6793103375;
  2. „Klient” – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
  3. „Konsument” – oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny;
  4. „Przedsiębiorca – konsument” – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę niemającą dla niej charakteru zawodowego;
  5. „Sklep” – to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym imicare.pl;
  6. „Towar” – oznacza produkty oraz usługi oferowane przez Sprzedawcę. Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy. Oferowany Towar może różnić się od wizerunku na zdjęciu, w szczególności w zakresie kolorów tkanin;
  7. „Cena” – to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze w Sklepie Sprzedawcy. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają w sobie należny podatek VAT.
  8. „Dostawca” – to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub Poczta Polska;
  9. „Koszt dostawy” – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta;
  10. „Zamówienie” – to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  11. „Transakcja” – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia;
  12. „Płatność” – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;
  13. „Pliki Cookies” – informacje zapisywane przez serwery należące do Sklepu na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem imicare.pl/regulamin-sklepu
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki również ich modyfikacji.
 5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.
 6. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Sklepu, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć Zamówienie na stronie Sklepu. Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu, ich rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 2. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Dodaj do koszyka” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w Zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów.
 3. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Płatności” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy w celu zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w Zamówieniu, ilości Towarów, wartości Zamówienia, płatności oraz danych teleadresowych Klienta.
 5. Wskazany powyżej komunikat stanowi przyjęcie oferty przez Sprzedawcę, po jego otrzymaniu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 6. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia, bądź dokonać w nim modyfikacji przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty email pod adresem: kontakt@imicare.pl i poinformować Sprzedawcę o rezygnacji z Zamówienia.
 7. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 16:00, za pośrednictwem poczty email pod adresem: kontakt@imicare.pl.
 8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu wpłaty i przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 9. Złożone Zamówienia będą realizowane zgodnie z indywidualnym ustaleniem z Klientem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, gdy:
  1. nieprawidłowo wypełniony został formularz Zamówienia, natomiast Klient nie dostarczył poprawionych danych po wezwaniu wystosowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Sprzedawcę,
  2. Zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu bądź przepisów prawa,
  3. na stronie Sklepu wystąpią błędy informatyczne, na które nie ma wpływu Sprzedawca.
 11. Na stronie internetowej Sklepu oferowane są zarówno Towary dostępne w ciągłej sprzedaży jak i Towary na zamówienie, wykonywane według specyfikacji Klienta. W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, np. w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Towar przez kilku Klientów, że Zamówienie na Towar oznaczony jako dostępny nie będzie mogło być zrealizowane. W przypadku braku możliwości realizacji całości Zamówienia, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego Zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności – kwota za niezrealizowaną część Zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru.

III.  ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Płatności realizowane są:
  1. przelewem bankowym, na rachunek wskazany w otrzymanym mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia, przelew należy wykonać umieszczając w tytule przelewu imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia;
  2. za pomocą operatora płatności online – przelewy24, z zastrzeżeniem iż skorzystanie z tego rodzaju płatności oznacza akceptację regulaminu operatora, tj. przelewy24.

IV. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionego Towaru za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 2. Wysyłka  realizowana jest w ciągu 2 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, przesyłki nadawane są od poniedziałku do piątku.
 3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
 4. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przed potwierdzeniem jej odbioru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej opakowania Klient powinien zgłosić ten fakt Dostawcy, a następnie poinformować o powyższym fakcie Sprzedawcę.

V. WYMIANA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Klientowi, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą – Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Dla zachowania ww. terminu wystarczającym jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres siedziby lub adres mailowy Sprzedawcy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik do Regulaminu.
 2. Zwracany lub wymieniany Towar powinien być:
  1. bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia podczas transportu, i o ile nie usunięto oryginalnego opakowania dostarczonego przez Sklep, zaleca się zapakowanie w nie zwracanego Towaru;
  2. kompletny – wraz z Towarem należy zwrócić wszelkie dołączone do niego części, akcesoria, instrukcje i inne dokumenty;
  3. w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. V. 1., jest ona uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorca – Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. REKLAMACJA TOWARU

 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami – Konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja podlega zgłoszeniu drogą mailową na adres kontakt@imicare.pl. Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest podać  w zgłoszeniu imię i nazwisko, adres, nazwę towaru, szczegółowy opis wad oraz zgłaszane roszczenie. Po zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać Towar wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy.
 3. Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

VII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o., ul. Zabłocie 25 lok. 4, 30-701, Kraków, NIP 6793103375, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@imicare.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Towaru i założenia konta) a następnie utrzymywania konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także w następujących celach i zgodnie ze wskazanymi podstawami prawnymi:
  1. wystawienie faktury i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. realizacja transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. rozpatrzenie reklamacji czy innych roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  4. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
  5. kontakt telefoniczny w sprawach związanych z realizacją Zamówienia — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  6. przechowywanie nieopłaconych Zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
  7. tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
  8. archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
  9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Klienta);
  10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie a także realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

lub tym odbiorcom, na przekazywanie danych osobowych którym, Klient wyraził zgodę.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient posiada również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: kontakt@imicare.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.12.2021 .
 2. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta niezbędne do złożenia zamówienia, którym Klient udostępnił ww. dane, bądź też które weszły w ich posiadanie bez winy Sprzedawcy.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o., ul. Zabłocie 25 lok. 4, Kraków, NIP 6793103375, 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1.

2.

3.

4.

5.

Data odbioru rzeczy:

Imię i nazwisko odstępującego:

Adres odstępującego:

Dane zamówienia:

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

Data:

ul. Zabłocie 25 lokal 4, Kraków 30-701

Umów wizytę

Umów wizytę

12-352-31-50

Napisz do nas

Napisz do nas

kontakt@imicare.pl

Rejestracja online

Rejestracja online

Umów wizytę online

12-352-31-50