Regulamin Akcji Informacyjnej 22 Festyn Jesień Kurdwanów
„Krok po zdrowie”

§1 Zasady ogólne

 1. Organizatorem akcji informacyjnej 22 Festyn Jesień Kurdwanów „Krok po zdrowie” jest firma Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o. Centrum Medyczne IMIcare z siedzibą przy ulicy Zabłocie 25 lokal 4, 30 -653 Kraków, zwany dalej [„Organizator”].

 2. Uczestnikiem akcji informacyjnej może być każdy klient, który ukończył 18 rok życia i spełnia wszystkie warunki niniejszego regulaminu [„Uczestnik”].

 3. W akcji informacyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.

 4. Akcja informacyjna jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Akcja informacyjna odbędzie się: 6 września 2015 roku od godziny 9:00 do rozdania ostatniej ulotki informacyjnej.

 6. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania akcji Informacyjnej na stronie internetowej Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o. Centrum Medyczne IMIcare https://imicare.pl/

 7. Regulamin stanowi podstawę akcji i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§2 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnictwa w akcji informacyjnej, jak i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania darmowego badania przesiewowego EKG i saturacji krwi za pomocą urządzenia Checkme PRO niemożna przenosić na inne osoby.

 2. Przystąpienie do akcji informacyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.

 3. Aby wziąć udział w akcji informacyjnej, należy:

 • Odebrać od hostessy ulotkę informacyjną lub przyjść z egzemplarzem Gazety Krakowskiej – 22. Festyn „Jesień Kurdwanów”

 • 6 września przyjść do stoiska Organizatora,

 • Wypełnić deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Z wypełnioną deklaracja zgłosić się po odbiór darmowego badania przesiewowego EKG i saturacji krwi za pomocą urządzenia Checkme PRO

 1. Każdy Uczestnik może otrzymać tyko jedno przesiewowego EKG i saturacji krwi za pomocą urządzenia Checkme PRO.

 2. Udział w akcji informacyjnej i podanie danych związanych z udziałem w akcji jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia w nim udziału.

 3. Organizator monitoruje przebieg akcji informacyjnej i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z akcji, bez ostrzeżenia.

§3 Zasady przyznawania

 1. Uczestnik, który wypełni wszystkie punkty konieczne do udziału w akcji informacyjnej otrzymuje darmowe badanie przesiewowe EKG i saturacji krwi za pomocą urządzenia Checkme PRO.

 2. Jeden uczestnik, podczas trwania akcji informacyjnej, otrzymuje tylko jedno badanie przesiewowe EKG
  i saturacji krwi za pomocą urządzenia Checkme PRO.

§4 Darmowe badanie

 1. Badaniem w akcji informacyjnej jest:

 • Badanie – przesiewowe EKG i saturacja krwi za pomocą urządzenia Checkme PRO

 1. Badania będą do zrealizowania w dniu trwania akcji informacyjnej tj. 6 września 2015 roku od godziny 9.00 do rozdania ostatniej ulotki uprawniającej do darmowego badania, nie później niż do dnia 1 października. Aby odebrać badanie należy wypełnić formularz przekazany przez Organizatora.

 2. Odbiór nagród osobisty na terenie akcji informacyjnej 22 Festyn Jesień Kurdwanów „Krok po zdrowie” lub w terminie do dnia 1 października w siedzibie Organizatora w godzinach pracy instytutu.

 3. Uzyskane w akcji badanie nie przekracza wartości 760 zł brutto i jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51 poz. 307 z późn. zm.).

§5 Dane osobowe Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane jednorazowo w celach związanych przedmiotowo z akcją informacyjną, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem akcji, sprawozdawczością podatkową i księgową.

 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w akcji informacyjnej. 

 3. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych (tj. danych podanych przed badaniem, jak również danych pozyskanych w związku z uczestnictwem w akcji „Krok po zdrowie”) w bazie danych Organizatora, oraz ich przetwarzania zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celach niezbędnych do realizacji akcji „Krok po zdrowie”. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora i jego obecnych, oraz przyszłych Partnerów Programu w celach marketingowych. Wyraża także zgodę na otrzymywanie bezpłatnych informacji handlowych i marketingowych (e-mail, SMS) w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), jak również na otrzymywanie w/w informacji, tradycyjnymi środkami przekazu poprzez przesyłki pocztowe. Ponadto oświadcza, że został powiadomiony(a) o przysługującym mu prawie do wglądu do danych osobowych, poprawiania danych, ich usunięcia, a także do odwołania w każdym czasie zgody na otrzymywanie powyżej opisanych informacji handlowych i marketingowych, dane zostały podane przeze uczestnika dobrowolnie.

 4. Uczestnik akcji informacyjnej przystępując do badania wyraża zgodę na wysłanie przez organizatora przeprowadzonych badań drogą elektroniczna. Za pomocą skrzynki używanej przez organizatora.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w akcji informacyjnej upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z akcji informacyjnej oraz powoduje utratę prawa do darmowego badania, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego regulaminu.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub działania siły wyższej nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego niniejszym regulaminem.

 3. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej akcji informacyjnej, mogą być składane na adres Organizatora, wskazany w niniejszym regulaminie, na piśmie, przez cały czas trwania akcji informacyjnej. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym regulaminie.

 4. Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku wskazując uzasadnienie swojej decyzji. 

ul. Zabłocie 25 lokal 4, Kraków 30-701

Umów wizytę

Umów wizytę

12-352-31-50

Napisz do nas

Napisz do nas

kontakt@imicare.pl

Rejestracja online

Rejestracja online

Umów wizytę online

12-352-31-50